Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Generator wniosków aplikacyjnych
Generator wniosków płatniczych
FAQ
Archiwalna strona POKL

Strona internetowa poświęcona komponentowi regionalnemu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Podlaskim.

 
 
 
 
 
W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 2007-2013 w województwie podlaskim realizowane były projekty innowacyjne, w tym z komponentem ponadnarodowym. Celem realizacji tego typu przedsięwzięć było poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku ogłaszanych konkursów przez IP oraz IP2 dofinansowanie uzyskało dziewięć projektów, z czego osiem przeszło pozytywnie wszystkie etapy oceny, dokonywanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs i Regionalną Sieć Tematyczną dla województwa podlaskiego, czyli zatwierdzenie strategii wdrażania projektu innowacyjnego a następnie walidację produktów finalnych. W województwie podlaskim projekty innowacyjne były wdrażane w ramach każdego z priorytetów PO KL. W obszarze „Zatrudnienie i integracja społeczna” (Priorytet VI) zrealizowano po jednym projekcie w następujących tematach: Budowa instrumentów wspierających rozwój zainteresowania nowymi zawodami, zawodami niszowymi oraz cieszącymi się małą popularnością, Poszukiwanie rozwiązań zapewnienia współpracy i komplementarności działań podejmowanych przez publiczne służby zatrudnienia i niepubliczne instytucje rynku pracy oraz Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki (tzw. green jobs – zielone miejsca pracy). Efektem działań projektowych było wypracowanie łącznie 26 produktów finalnych. W ramach Priorytetu VII zrealizowano dwa projekty innowacyjne w obszarze: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób). Wypracowano 12 innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Realizacja dwóch projektów innowacyjnych w obszarze „Adaptacyjność” (Priorytet VIII) dostarczyła osiemnastu innowacyjnych narzędzi w następujących obszarach tematycznych: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+, Działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W obszarze „Edukacja i szkolnictwo wyższe” wdrażany był projekt innowacyjny w ramach tematu: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Efektem działań było wdrożenie 9 produktów finalnych oraz 27 narzędzi innowacyjnych. czytaj dalej
Województwo Podlaskie w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 otrzymało z Europejskiego Funduszu Społecznego blisko 290 mln euro. Na poziomie regionalnym wdrażane były 4 priorytety:  Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Promocja integracji społecznej  Regionalne kadry gospodarki  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W sumie zrealizowano 2148 umów na kwotę 1 168 228 108,00 zł. Z programu skorzystało ponad 237 000 mieszkańców województwa podlaskiego. W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich złożono 954 projekty, z czego z 220 Beneficjentami podpisano umowy o dofinansowanie. Wartość podpisanych umów to prawie 100 mln euro.Wsparcie w ramach Priorytetu VI skierowane było przede wszystkim do osób, które mają trudności ze znalezieniem pracy m.in.ze względu na swój wiek bądź specyficzną dla nich sytuację życiową. Do grup docelowych należały m.in. osoby młode (do 25 roku życia), które nie posiadają jeszcze doświadczenia w pracy oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, matki samotnie wychowujące dzieci a także osoby starsze (po 50 roku życia) oraz zamieszkujące na obszarach wiejskich, które często mają trudności z dostosowaniem się do zmieniającej się gospodarki i nowych wymagań na rynku pracy. Ogólnie mówiąc, wsparcie w ramach Priorytetu było adresowane przede wszystkim do osób, które ze względu na swoje ograniczenia nie mają jak lub nie potrafią same znaleźć sobie pracy, zdobyć nowych kwalifikacji lub założyć własnej firmy. czytaj dalej
Odwiedzin: 3614419
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04119 5.22 MB
routeShutdown 0.00096 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00099 0.06 MB
preDispatch 0.1561 2.26 MB
postDispatch 0.34139 6.82 MB
dispatchLoopShutdown 0.46951 15.35 MB
SQL
Type Value
Executed 36 queries in: 0.072149515151978 seconds
Average query length: 0.002004153198666 seconds
Queries per second: 498.96385199774
Longest query length: 0.021587133407593
Longest query: SELECT `bc`.*, `mf`.`file_filename` AS `icon_file`, `p`.`page_url` FROM `blog_content` AS `bc` LEFT JOIN `blog_contents_assigned` AS `bca` ON bca.content_id = bc.content_id LEFT JOIN `media_file` AS `mf` ON mf.file_id = bc.icon_id AND mf.file_type='image' LEFT JOIN `page` AS `p` ON bca.page_id = p.page_id WHERE (bca.page_id IN ('19')) AND (bc.state IN (1) ) AND (bc.date_publish < 1444505159) AND (( (bc.date_expire > 1444505159) OR ( bc.date_expire IS NULL ) )) ORDER BY `bc`.`is_marked` DESC, `bc`.`date_publish` DESC, `bc`.`content_id` DESC LIMIT 5
REQUEST PARAMS
Key Value
controller
index
action
index
module
default
newsList
4
SESSION
Key Value
session_id os7lt0to584n13cm9qjahcapd1
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => index
)
e4Panels
Array
(
  [panels] => Array
    (
    )

)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1444506059
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
newsList
4
POST
Key Value
COOKIE
Key Value