Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Generator wniosków aplikacyjnych
Generator wniosków płatniczych
FAQ
Archiwalna strona POKL

Strona internetowa poświęcona komponentowi regionalnemu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Podlaskim.

 
 
 
 
 
W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 2007-2013 w województwie podlaskim realizowane były projekty innowacyjne, w tym z komponentem ponadnarodowym. Celem realizacji tego typu przedsięwzięć było poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku ogłaszanych konkursów przez IP oraz IP2 dofinansowanie uzyskało dziewięć projektów, z czego osiem przeszło pozytywnie wszystkie etapy oceny, dokonywanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs i Regionalną Sieć Tematyczną dla województwa podlaskiego, czyli zatwierdzenie strategii wdrażania projektu innowacyjnego a następnie walidację produktów finalnych. W województwie podlaskim projekty innowacyjne były wdrażane w ramach każdego z priorytetów PO KL. W obszarze „Zatrudnienie i integracja społeczna” (Priorytet VI) zrealizowano po jednym projekcie w następujących tematach: Budowa instrumentów wspierających rozwój zainteresowania nowymi zawodami, zawodami niszowymi oraz cieszącymi się małą popularnością, Poszukiwanie rozwiązań zapewnienia współpracy i komplementarności działań podejmowanych przez publiczne służby zatrudnienia i niepubliczne instytucje rynku pracy oraz Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki (tzw. green jobs – zielone miejsca pracy). Efektem działań projektowych było wypracowanie łącznie 26 produktów finalnych. W ramach Priorytetu VII zrealizowano dwa projekty innowacyjne w obszarze: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób). Wypracowano 12 innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Realizacja dwóch projektów innowacyjnych w obszarze „Adaptacyjność” (Priorytet VIII) dostarczyła osiemnastu innowacyjnych narzędzi w następujących obszarach tematycznych: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+, Działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W obszarze „Edukacja i szkolnictwo wyższe” wdrażany był projekt innowacyjny w ramach tematu: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Efektem działań było wdrożenie 9 produktów finalnych oraz 27 narzędzi innowacyjnych. czytaj dalej
Odwiedzin: 3687759
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04129 5.22 MB
routeShutdown 0.0009 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
preDispatch 0.15563 2.26 MB
postDispatch 0.33612 6.82 MB
dispatchLoopShutdown 0.46339 15.35 MB
SQL
Type Value
Executed 37 queries in: 0.066153764724731 seconds
Average query length: 0.0017879395871549 seconds
Queries per second: 559.3030140304
Longest query length: 0.019073963165283
Longest query: SELECT `bc`.*, `mf`.`file_filename` AS `icon_file`, `p`.`page_url` FROM `blog_content` AS `bc` LEFT JOIN `blog_contents_assigned` AS `bca` ON bca.content_id = bc.content_id LEFT JOIN `media_file` AS `mf` ON mf.file_id = bc.icon_id AND mf.file_type='image' LEFT JOIN `page` AS `p` ON bca.page_id = p.page_id WHERE (bca.page_id IN ('19')) AND (bc.state IN (1) ) AND (bc.date_publish < 1448856461) AND (( (bc.date_expire > 1448856461) OR ( bc.date_expire IS NULL ) )) ORDER BY `bc`.`is_marked` DESC, `bc`.`date_publish` DESC, `bc`.`content_id` DESC LIMIT 5
REQUEST PARAMS
Key Value
controller
index
action
index
module
default
newsList
4
SESSION
Key Value
session_id ar1jsvcavnqs1tq1ne1eoo3537
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => index
)
e4Panels
Array
(
  [panels] => Array
    (
    )

)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1448857362
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
newsList
4
POST
Key Value
COOKIE
Key Value