Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Informacja dla Beneficjentów Poddziałania 9_6_2 PO KL realizujących projekty ze stawkami jednostkowymi

Dotyczy sposobu wykorzystywania kwot wynikających ze stawek jednostkowych

Podmiot odpowiadający za realizację szkoleń (Beneficjent lub Partner) kwotę należną ze stawek jednostkowych (przekazaną zaliczkowo) powinien zdejmować z konta projektu na własny rachunek i z niego opłacać poszczególne wydatki związane z organizacją szkoleń. Beneficjent/Partner może zdejmować kwoty w ramach stawek jednostkowych zgodnie z zapotrzebowaniem, tj. „z góry” jak wynika z istoty zaliczki. Zdejmując środki w ramach stawek jednostkowych powinien jednocześnie odpowiednio opisać przelew, tj. wskazać, że jest to pobranie w ramach stawek jednostkowych (np. „rozliczenie 15 stawek jednostkowych”).

Beneficjent/Partner nie powinien opłacać poszczególnych kosztów związanych z realizacją szkoleń bezpośrednio z rachunku projektu w związku z tym, że Instytucja Pośrednicząca nie weryfikuje opłacania poszczególnych kosztów w ramach stawek (stawki jednostkowe są formą ryczałtu). Opisywane rozwiązanie stanowi uproszczenie w realizacji i rozliczaniu usług objętych stawkami jednostkowymi (szkoleń ICT lub językowych z załącznika nr 2 do Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL). Beneficjent/Partner kwotami wynikającymi ze stawek jednostkowych powinien gospodarować (księgować) w ramach swojej działalności, co nie podlega weryfikacji na potrzeby rozliczenia projektu. Podstawą rozliczenia stawek jednostkowych są bowiem zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (jako dowód że usługa została zrealizowana). Zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą wydatków poniesionych na realizację szkoleń/usług objętych stawkami jednostkowymi może nastąpić dopiero po ich zakończeniu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu jednej osoby jest podstawą do rozliczenia jednej usługi objętej stawką jednostkową (jednej stawki jednostkowej).

Od rozliczenia usług objętych stawkami jednostkowymi należy odróżnić rozliczenie końcowe projektu, które obejmuje ocenę osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu. W przypadku nieosiągnięcia założonych we wniosku (w jego końcowej aktualnej wersji ) wskaźników Instytucja Pośrednicząca może zastosować regułę proporcjonalności, zgodnie z Zasadami finansowania POKL.

W przypadku szkoleń językowych i ICT objętych stawkami jednostkowymi zakładanym w projektach efektem ich realizacji jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji, po zdaniu właściwego egzaminu. Wartość wskaźnika określającego liczbę osób, które uzyskały certyfikat ECDL lub certyfikat potwierdzający osiągnięcie określonego poziomu biegłości językowej (w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) jest indywidualnie określona w ramach poszczególnych projektów. W przypadku szkoleń językowych dodatkowo 70 % uczestników powinno osiągnąć pełen poziom biegłości językowej, tj. A, B lub C, zgodnie z treścią kryterium dostępu obowiązującego w konkursie nr 1/POKL/9.6.2/12.

Odwiedzin: 4595872
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04665 5.22 MB
routeShutdown 0.00097 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.001 0.06 MB
preDispatch 0.19674 2.26 MB
postDispatch 0.2515 5.82 MB
dispatchLoopShutdown 0.37445 14.32 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.063501834869385 seconds
Average query length: 0.0070557594299316 seconds
Queries per second: 141.72818814625
Longest query length: 0.044184923171997
Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
aktualnosci
content_id
1894
content_title
informacja-dla-beneficjentow-dzialania-9_6_2-pokl-realizujacych-projekty-ze-stawkami-jednostkowymi
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id vht299u7s9afaj5s4n4fmgptq1
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1508277265
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value