Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach nowego typu projektów systemowych dotyczących modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż w terminie 26 sierpnia – 4 października br. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego typu projektów systemowych „przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.

Projekty systemowe w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią nową formę wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, jaka została wprowadzona w wyniku zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

CEL NOWYCH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH:

Celem nowych projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL jest poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, zwłaszcza dzieci 3-4 letnich.

UZASADNIENIE WSPARCIA:

Potrzeba modernizacji i podniesienia jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z problemu niedostosowania warunków ich funkcjonowania do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Pomimo, że ustawa o systemie oświaty nie zawęża wieku dzieci objętych edukacją przedszkolną w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych do dzieci 5 i 6 letnich, to jednak często właśnie tylko dzieci 5 i 6 letnie korzystają z edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z powodu właśnie ich niedostosowania.

Nowe projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL mają poprawić ten stan rzeczy, tj. przygotować oddziały przedszkolne tak, aby mogły z nich korzystać również dzieci 3-4 letnie.

Nowe projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL wpisują się w planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zmiany w obszarze edukacji przedszkolnej. Jednocześnie realizują jeden z celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Wspomniane planowane przez MEN zmiany są następujące:

-   od 1 września 2015 r. objęcie edukacją przedszkolną wszystkich dzieci czteroletnich,

-   od 1 września 2017 r. objęcie edukacją przedszkolną wszystkich dzieci trzyletnich,

-   od 1 września 2016 r. przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkolach.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH:

Wsparcie kierowane jest do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na obszarach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji pod względem upowszechnienia edukacji przedszkolnej – wg listy przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sporządzonej na podstawie danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2012 r.

Z ww. listy podmiotów uprawnionych do nowego typu wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL wynika, że w województwie podlaskim z nowych projektów systemowych może skorzystać:

- 65 GMIN, w których nie ma przedszkoli lub gmin o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na podstawie danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2012 roku.

- 178 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH znajdujących się na obszarze ww. gmin, posiadających oddziały przedszkolne na podstawie danych pochodzących z SIO na dzień 30 września 2012 roku.

- 243, 30* ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH przy ww. SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Uprawnionymi do złożenia wniosków o dofinansowanie są organy prowadzące szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi uprawnionymi do wsparcia - wg listy przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, stanowiącej załączniki do opracowanych przez Instytucję Zarządzającą POKL/Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW:

Okres realizacji projektu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjenta i możliwości wykonania działań w projekcie, nie powinien być jednak dłuższy niż 1 rok, jednocześnie powinien zakończyć się do 30.06.2015 r.

ŚRODKI FINANSOWE:

Środki przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na obszarach uprawnionych gmin w województwie podlaskim wynoszą ogółem 21 232 803,165 PLN.

Kwota przeznaczona w projekcie na dany oddział przedszkolny powinna wynikać z indywidualnych potrzeb, jednak nie może przekraczać kwoty 87 270,05 zł. Maksymalna wartość projektu uzależniona jest od liczby oddziałów przedszkolnych, z zachowaniem powyższej zasady.

DZIAŁANIA MOŻLIWE DO REALIZACJI:

Katalog możliwych do realizacji zadań oraz kategorii wydatków został z góry określony i obejmuje:

1. Organizację placu zabaw

- zakup poszczególnych elementów placu zabaw

-  wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem

 2. Dostosowanie pomieszczeń

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci

- modernizację toalet personelu

3. Wyposażenie

- wyposażenie sal dla dzieci oraz pomieszczeń gospodarczych (kuchni, szatni, itp.)

WYBRANE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH:

- nie jest wymagany wkład własny

- nie ma możliwości sfinansowania kosztów zarządzania projektem, w tym wydatków związanych z promocją projektu oraz kosztów pośrednich

- środki przekazywane będą zaliczkowo i jedną transzą w momencie kiedy pojawi się potrzeba sfinansowania pierwszych wydatków w projekcie

- będzie możliwość rozliczenia projektu jednym wnioskiem o płatność za cały okres realizacji projektu (co do zasady) 

OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIUM DOSTĘPU:

Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu po jego zakończeniu. Zgodnie z zastosowanym w Planie działania dla Priorytetu IX POKL na rok 2013 w woj. podlaskim kryterium dostępu beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

- Szczegółowy Opis Priorytetów POKL z 1 lipca 2013 r.

- Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci
w wieku przedszkolnym
z dnia 3 lipca 2013 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek powinien być przygotowany wg standardowego wzoru wniosku o dofinansowanie w ramach POKL, za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych,  w wersji aktualnie dostępnej przez internet na stronie:  www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o aktualnie obowiązującą Instrukcję wypełniania wniosku w ramach POKL oraz w oparciu o wzór wypełnienia wniosku znajdujący się w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym z dnia 3 lipca 2013 r.

Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej (w formacie .xml).

Wnioski należy składać do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok; pocztą lub na miejscu (kancelaria, pokój nr 19 na parterze), w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. 8.00-16.00, wt-pt 7.30-15.30.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH W PODDZIAŁANIU 9.1.1 POKL:

Szczegółowych informacji udzielają następujące komórki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

Punkt Informacji:Tel. 85 66 54 233; 85 66 54 228

Beata Plechimowicz: beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl, Izabela Lasota:  izabela.lasota@wrotapodlasia.pl

Referat Wdrażania Działań POKL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji :

Tel. 85 66 54 209; 85 66 54 244; 85 66 54 245; 85 66 54 231; 85 66 54 235; 85 66 54 285


* część ułamkowa wynika stąd, że istnieją przypadki łączenia oddziału przedszkolnego z oddziałem szkolnym (np. z I klasą), część ułamkowa oznacza, jaką część oddziałów łączonych stanowią oddziały przedszkolne.

Odwiedzin: 4882718
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04515 5.22 MB
routeShutdown 0.00107 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00111 0.06 MB
preDispatch 0.16503 2.26 MB
postDispatch 0.28088 6.22 MB
dispatchLoopShutdown 0.41895 14.60 MB
SQL
Type Value
Executed 16 queries in: 0.087930679321289 seconds
Average query length: 0.0054956674575806 seconds
Queries per second: 181.9615192729
Longest query length: 0.045188903808594
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_19_entries','/aktualnosci/2074,ogloszenie-o-rozpoczeciu-przyjmowania-wnioskow-w-ramach-nowego-typu-projektow-systemowych-dotyczacych-modernizacji-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-ramach-poddzialania-9-1-1-po-kl.html'),('entry_2074','/aktualnosci/2074,ogloszenie-o-rozpoczeciu-przyjmowania-wnioskow-w-ramach-nowego-typu-projektow-systemowych-dotyczacych-modernizacji-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-ramach-poddzialania-9-1-1-po-kl.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
aktualnosci
content_id
2074
content_title
ogloszenie-o-rozpoczeciu-przyjmowania-wnioskow-w-ramach-nowego-typu-projektow-systemowych-dotyczacych-modernizacji-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-ramach-poddzialania-9-1-1-po-kl
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id 16ki71fj5c6ci0qbtc0n86i9s4
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1544464261
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value